Társasági szerződés

Alulírott, illetve külön íven felsorolt magyarországi shiatsu-gyógyászok, shiatsu- oktatók és shiatsu-oktatással foglalkozó intézmények szakmai vezetői, mint természetes személyek (továbbiakban Tagok), csaknem kétéves, közös előkészítő munkát követően jelen szerződés aláírásával, közös akarattal, határozatlan időre létrehozzák non-profit szakmai érdekvédelmi és érdekérvényesítő civil szervezetüket

Magyar Shiatsu Társaság MST

(Hungarian Shiatsu Society HSS, Ungarische Shiatsu Gesellschaft USG)

néven.

A Tagok az előkészítő munka során, jelen szerződés részeként az alábbi dokumentumokat (mellékletek) hozták létre:

 1. A Magyar Shiatsu Társaság célkitűzései

 2. Szervezeti és működési rend

 3. Etikai kódex

 4. A shiatsu meghatározása

 5. A shiatsu-gyógyász szakmai és emberi kompetenciái

 6. A shiatsu-képzés programja és követelményei

 7. Projektek és Ügyvivők 8. Belépő nyilatkozat 

A Tagok jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy egyetértenek a Társaság célkitűzéseivel, készek ezeket a meghatározott alapelvek és normák szerint önkéntes munkával és anyagi hozzájárulással támogatni. (ld.: 1., 2. 3. sz. melléklet)

Vállalják továbbá, hogy betartják és betartatják a shiatsu-gyógyászat és a shiatsu- gyógyász oktatás szakmai színvonalának megteremtése és megőrzése érdekében megfogalmazott feltételeket és irányelveket. (ld.: 4., 5. és 6. számú melléklet)

A Magyar Shiatsu Társaság profitorientált tevékenységet nem folytat. Céljai megvalósítása érdekében vállalja, hogy:

 • Online felületeket hoz létre és működtet (honlap, folyóirat, facebook profil, YouTube csatorna).

 • Nyilvánossá teszi a Társasági szerződés mellékleteiben megfogalmazott alapelveket.

 • Közérthető formában hozzáférhetővé teszi a magyarországi shiatsu-gyógyászat és -oktatás tartalmával kapcsolatos tudnivalókat, információkat.

 • Nyilvántartja és bemutatja a Társaság tagjaiként hazánkban működő shiatsu- gyógyászokat, shiatsu-oktatókat és a shiatsu oktatásával foglalkozó intézményeket.

 • Tevékenységét szakmai projekteken keresztül végzi, ezek megvalósításához a 2. számú mellékletben meghatározott módon időről időre ügyvivőt illetve ügyvivőket választ.

 • Biztosítja Magyarországon a shiatsu-gyógyászat és a shiatsu-gyógyász oktatás szakmai színvonalának megőrzését, kezeli a minőségbiztosítás során felmerülő problémákat (ld.: 2. sz. melléklet).

 • Bel- és külföldön méltó módon képviseli a magyarországi shiatsu közösséget.

A Tagok kijelentik, hogy a Társaság működése nyilvános, és a 2. sz. mellékletben meghatározott feltételek szerint rendszeresen lehetőséget biztosítanak az új tagok csatlakozására.

A Tagok leszögezik, hogy a szervezet célkitűzésével és működésével kapcsolatos 1., 2., 3. sz. mellékeltek tartalma minősített többséggel (a Tagok kétharmados többségi szavazásával), a shiatsuval kapcsolatos 4., 5. és 6. számú szakmai mellékleteké konszenzusos megállapodással változtatható.

A Tagok tudomásul veszik, hogy abban az esetben, amikor a szerződéshez a 2. számú mellékletben meghatározott módon új tagok csatlakoznak, a szerződés a többi taggal továbbra is hatályban marad. 

A Tagok tudomásul veszik, hogy a szerződést az ügyek vitelére feljogosított tag kivételével bármely tag azonnali hatállyal, bármely okból, indokolás nélkül felmondhatja, a tag halála, felmondása illetve kizárása esetén pedig a szerződés a többi taggal mindaddig hatályban marad, amíg a tagok száma egy főre nem csökken.

A szerződésben nem szabályozott kérdések esetén elsősorban a Polgári Törvénykönyv, különösen annak bevezető rendelkezései és a polgári jogi társaságról szóló 6:498.-6:513. paragrafusai az irányadók.

Budapest, 2018. január 21. 

1. sz. melléklet

A MAGYAR SHIATSU TÁRSASÁG CÉLKITŰZÉSEI 

ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK 

 • A shiatsu mint gyógyító eljárás meghatározása.

 • A shiatsu-gyógyász szakmai és emberi kompetenciáinak meghatározása.

 • A shiatsu-gyógyász képzés követelményrendszerének meghatározása.

 • Minőségbiztosítás és szakmai érdekképviselet.

KONKRÉT CÉLOK 

 • Marketing és kommunikáció

 • A shiatsu ismertségének és presztízsének növelése online felületek — honlap, Facebook profil, YouTube csatorna — létrehozásával és működtetésével.

 • Szakmai folyóirat szerkesztése és rendszeres megjelentetése, a legújabb hazai és külföldi eredmények publikálása, kapcsolattartás külföldi folyóiratok szerkesztőivel.

 • A shiatsuval kapcsolatos kutatások kezdeményezése.

 • Hosszú távon lobbytevékenység a shiatsu szakmaként való elismertetése érdekében

 • Az elismert shiatsu-gyógyászok és -oktatók támogatása

 • A társaság által elismert — vagyis vizsgázott és praxissal rendelkező — shiatsu- gyógyászok és shiatsu-oktatók nyilvántartása, bemutatása.

 • Kvalifikált továbbképzések nyilvántartása, szervezése, népszerűsítése.

 • Közösségépítés, szakmai fórumok, találkozók szervezése.

 • A Tagok külföldi szakmai rendezvényeken, konferenciákon való részvételének támogatása.

 • Praxis indításához és működtetéséhez szükséges praktikus információk gyűjtése és terjesztése.

2. sz. melléklet

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 

A Társaság működését projekteken keresztül végzi. A mindenkori projektekről a Közgyűlés dönt.

A KÖZGYŰLÉS 

A Tagok minden projekt indításakor/zárásakor, de legalább félévente közgyűlést tartanak.

A közgyűlés megvitatja és elfogadja az aktuális szakmai programtervet, illetve a megvalósított projektről szóló beszámolót. A Közgyűlés az aktuális projektekhez minősített többséggel (a Tagok kétharmados többségi szavazásával), a projekt lezárásáig érvényes mandátummal ügyvivőt vagy ügyvivőket választ.

A Közgyűlés a szakmai program sikeres és hatékony megvalósítása érdekében illetve a szakmai minőségbiztosításhoz kapcsolódó feladatokra projektalapon, meghatározott időre testületeket, csoportokat hozhat létre. Ezen testületek és csoportok tagsága önkéntes alapú.

Szerződésszegés esetén a Közgyűlés a minőségbiztosítással megbízott csoport javaslatára, minősített többséggel (a Tagok kétharmados többségi szavazásával) felfüggeszti vagy kizárja a szerződést megszegő Tagokat.

HATÁROZAT- ILLETVE DÖNTÉSHOZATAL 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a Tagok legalább kétharmada jelen van. Különösen indokolt esetben (külföldi tartózkodás, betegség) az érintett Tagok virtuálisan (pl. skype, videokonferencia) vagy írásos formában is szavazhatnak, illetve részt vehetnek a döntéshozatalban. Amennyiben a virtuális közreműködéssel együtt sem éri el a jelenlévők száma a taglétszám kétharmadát, úgy egy későbbi időpontban a ténylegesen jelenlévők alkotják a határozatképes közgyűlést.

TAGFELVÉTEL 

Új Tagok belépő nyilatkozat (9. sz. melléklet) aláírásával, automatikus tagfelvétel keretében csatlakozhatnak a Társasághoz. A belépő nyilatkozatot az ügyvivőnek kell eljuttatni, aki gondoskodik arról, hogy minden Tag értesüljön a létszám bővüléséről (elektronikus formában való megküldéssel, illetve a Társaság online felületére való feltöltéssel).

A csatlakozó Tagok a jelen szerződés illetve a belépő nyilatkozat aláírásával kijelentik, hogy teljesítik, illetve megfelelnek a 4., 5. és 6. számú mellékletben megfogalmazott szakmai követelményeknek. Az alapító tagokra vonatkozó kivételekről a 7. sz, melléklet, illetve a Belépési nyilatkozat megfelelő passzusa rendelkezik.

ÜGYVITEL

Az Ügyvivő(k) felelőssége az aktuális szakmai program- és költségtervezet összeállítása, és a közgyűlés részére való előterjesztése.

Az Ügyvivő(k) feladata az aktuális projekt menedzselése, a feladatok koordinálása és ellenőrzése.

Az Ügyvivő(k) munkája nyilvános, melyet egy szakmai és egy gazdasági ügyekért felelős személy támogat. Megválasztásuk az aktuális projektre, kétharmados minősített többséggel történik.

Az Ügyvivő(k) dokumentálják és regisztrálják a tagfelvételt, megszervezik és összehívják a soron következő Közgyűlést és beszámolnak a rájuk bízott projekt megvalósításáról. 

A SZERVEZETI CÉLOK TÁMOGATÁSA 

A tagok készek a társaság célkitűzéseit a meghatározott alapelvek és normák szerint önkéntes munkával és anyagi hozzájárulással támogatni.

A vagyoni hozzájárulás tárgya lehet pénz, vagyoni értékkel rendelkező dolog, vagyoni értékű jog vagy bármilyen egyéb szolgáltatás, így különösen személyes munkavégzés.

A pénzbeli hozzájárulások összege az elfogadott szakmai projekt tartalmának függvényében változhat.

A nem pénzben nyújtott hozzájárulásokat a tagok maguk értékelik, és ennek alapján megállapítják a hozzájárulások egymáshoz viszonyított arányát.

A tagok tudomásul veszik, hogy az aktuális projekthez megszavazott anyagi és egyéb hozzájárulást akkor is megfizetik, illetve teljesítik, ha időközben felmondják a szerződést.

A PÉNZBELI HOZZÁJÁRULÁSOK KEZELÉSE

Az elfogadott szakmai programmal kapcsolatos pénzbeli hozzájárulások beszedését és nyilvántartását a projekt időtartama alatt a gazdasági ügyekért felelős személy végzi.

3. sz. melléklet

ETIKAI KÓDEX

 • Azok a shiatsu-gyógyászok, -oktatók és shiatsu-oktatással foglalkozó intézmények vezetői, akik tagjai a Magyar Shiatsu Társaságnak, kötelezettséget vállalnak az alábbi célokért és elvekért: 

 • A shiatsut kérő személy számára bizalommal teli légkört teremtenek, melyben nyitottságra és változásra kerülhet sor, és szigorú titoktartást garantálnak.

 • Támogatják partnerük személyes fejlődését, tiszteletben tartják testi, lelki és szellemi integritását.

 • Tudatában vannak annak, hogy a shiatsu sajátos technikáival és állapotfelmérési eszközeivel ösztönözni lehet a szervezet öngyógyító erőit és önszabályozó rendszerét, de tartózkodnak attól, hogy orvosi kezelést vagy orvosi diagnózist adjanak.

 • Szakmai és társasági tevékenységük során tiszteletben tartják és elfogadják egymást, a másságot, az eltérő véleményt, tisztában vannak a közösségépítés értékteremtő erejével és felelősségével, és készek ezért áldozatot is hozni.

 • Kijelentik, hogy követik, és tiszteletben tartják ezen célokat és elveket.

 • Tudomásul veszik, hogy azokkal szemben, akik ezeket megsértik, a 2. sz. mellékletben foglaltak értelmében a Közgyűlés által megbízott minőségbiztosítási csoport érdekvédelmi lépéseket tesz, és kijelentik, hogy a csoport döntéseit elfogadják.

4. sz. melléklet

A SHIATSU MEGHATÁROZÁSA 

A shiatsu japán eredetű holisztikus gyógymód, amely az ősi keleti szellemi hagyományokon alapszik, és a HKO (Hagyományos Kínai Orvoslás) meridián- rendszere alapján, személyre szabottan, partneri viszonyban, érintéssel harmonizálja az energiarendszert.

Folyamatosan megújuló gyógymód, amely nyitott a nyugati lelki és testi terápiák progresszív irányzataira, és azokkal gazdagodik. Jellemző rá az ujjnyomás, az energiahiányos (kyo) területek támogatása. A kezelő hozzáállását haratudatosság, és a változó energiarendszer folyamatos követése jellemzi. A kezelés célja az öngyógyító folyamatok aktiválása.

5. sz. melléklet

A SHIATSU-GYÓGYÁSZ SZAKMAI ÉS EMBERI KOMPETENCIÁI

 • A shiatsu-gyógyász képes a meridián-rendszer finom érzékelésére, és abban az érintés segítségével változások elindítására. 

 • Nem csak diagnosztizálja, és a megfelelő technikákkal professzionálisan kezeli a test energetikailag nem kiegyensúlyozott területeit, hanem figyelemmel követi a kezelés utóhatásait is.

 • A shiatsu-gyógyász munkáját holisztikus szemlélet, haratudatosság és az elmélyült figyelem irányításának képessége jellemzi.

 • A jó terapeuta nyitott, önreflexív, és önmagát folyamatosan fejleszti. A terápiás kapcsolataiban hozzáállása, illetve kommunikációja empatikus, elfogadó és támogató.

 • Kezelései során a terápiás kapcsolat Etikai kódexének iránymutatásait betartja. 

6. sz. melléklet

A SHIATSU-KÉPZÉS PROGRAMJA ÉS KÖVETELMÉNYEI

A shiatsu-gyógyász képzés minimum 500 tanóra. A képzést elméleti és gyakorlati vizsgával kell zárni, melynek feltétele 200 jegyzőkönyv elkészítése. A vizsga teljesítéséről tanúsítványt kell kiállítani. 

EGYSÉGES TANANYAG A MAGYARORSZÁGI SHIATSU-GYÓGYÁSZ KÉPZÉSHEZ 

 1. A shiatsuban alapvetően használt érintési technikák: a tenyérnyomás, a mély, kitartott pontnyomás, a ringatás, a nyújtások technikái

 2. A távol-keleti orvoslás története, alapfogalmai, jellegzetességei, és a hozzá tartozó filozófia, a taoizmus

 3. Hagyományos Kínai Orvoslásban használt fogalmak, az energia, a jin-jang és a szervóra elmélete

 4. Az öt elemhez tartozó jellegzetességek testi-lelki-szellemi szinten, a szervek anatómiája, funkciói

 5. A japán gyógyászathoz tartozó elmélet a betegségek kialakulásáról, a homeosztázis fenntartásáról, a makrobiotikáról

 6. A zen buddhizmus filozófiája, kapcsolata a shiatsuval, zazen tapasztalatok

 7. A shiatsu története, fejlődése, irányzatai és aktuális helyzete a világban és Magyarországon

 8. A komplementer gyógyításhoz tartozó legfontosabb módszerek, a csakrák rendszeréhez kapcsolódó tanítások

 9. A 12 klasszikus meridián és a Masunaga meridiánok, lefutásuk, fontos pontok, anatómiai ismeretek, indikációk, kezelés

 10. A két fő vezeték lefutása, fontos pontjai, a Yu és Bo pontok, indikációk, kezelés

 11. A harakezelés módszerei, indikációk, gyakorlat

 12. A kenbiki kezelés, indikációk, kontraindikációk, gyakorlat

 13. A keleti diagnózis elmélete és gyakorlata, a vizuális, verbális és érintéses diagnózis, hara és hát diagnózis

 14. A kyo-jitsu állapotok között érzékelhető minőségi különbségek, kezelés

 15. A helyváltoztatás és a testtartás harmonizálásának módszerei, haratudatosság kezelés közben

 16. A vegetatív idegrendszer működése, a paraszimpatikus állapot létrehozásának gyakorlata, a központi csatorna nyitásának gyakorlata

 17. A prioritások rendszere, használata a gyakorlatban

 18. A shiatsuban használt modern, imaginációs módszerek, használatuk, gyakorlat

 19. Az oszteopátia, a cranio-sacralis terápia vagy más strukturális szemléletű módszer elmélete, jellegzetességei, a mozgás-szervrendszer struktúráinak anatómiája

 20. Az oszteopátiához, a cranio-sacralis terápiához vagy más strukturális szemléletű módszerhez tartozó alaptechnikák: a pólyák lazítása, az ízületek és a szalagok felszabadítása, korrekciós módszerek, indikációk, kontraindikációk, kezelés

 21. A keleti öngyógyító-önfejlesztő mozgásrendszerek, a Do-in, és a Csí kung alapelvei, módszerei és gyakorlata, valamint meditációs és önismereti módszerek használata

 22. A segítő beszélgetés pszichológiai alapjai, a beszélgetés vezetésének módszerei, gyakorlata

 23. A shiatsu-gyógyász praxis indításának és fenntartásának törvényi háttere, a jogi, adóügyi és az ANTSZ által előírt szabályok ismerete 24.

 24. Alapvető anatómiai ismeretek, kiemelten a szervek funkciói, érintve a leggyakoribb betegségeket.